Internet Archive BookReader

อนุสรณ์ ม.ร.ว. บุญโรจน์ ปราโมช ลูกและหลานพิมพ์ฉลองพระคุณเนื่องในการฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2516